سجاداکبری
شناسه پست: 5946
بازدید: 30

سجاداکبری

[real3dflipbook pdf=”https://111112.ir/wp-content/uploads/2021/01/9-final.pdf” mode=”fullscreen”]

 

 

 

 

 

 

سجاداکبری

متولـد۱/۴/۱۳۷۶ بـزرگ شـده جنـوب شـهرتهـران )شـهرک خاورشـهر(که در ایـن سـن موفـق به اشـتغالزایی و کسـب درآمد چشـم گیـری برای بیـش از ۱۰۰ نفر شـده اسـت. او در دوره دبیرسـتان درسـش را رها کرده و شـروع به کارکرده اسـت. او مـی گویـد :کاری نیسـت که انجـام نداده باشـم وبرای کسـب درآمد مورد نظـرم به هر دری مـی زدم امـا فایده ای نداشـت بعد از مدتـی تصمیم گرفتـم دیگر برای کسـی کار نکنم سجاداکبری
و شـب و روز به این فکر مـی کردم که بـدون سـرمایه چگونه میتوانم کاری داشـته باشـم. تصمیـم گرفتم سـی دی بفروشـم درچهار راه ها سـی دی خام خریدم و بـا لپ تاپ پدرم دونـه به دونه رایت مـی کردم و چهـار راه ولیعصر مـی فروختم امـا بازهم فایده نداشـت. تصمیم گرفتم روسـری بخرم و دست فروشـی کنم این
کار همفایـده اینداشـت و مـن همچنـان بـه دنبالـه راهـی بودم برای پـول درآوردن .یك روز بـرای خرید بـه سـوپر مارکت رفتـم. دختـر خانمی یك

سجاداکبری

جعبـه کادو قیمت کـرد و خریـد. بعـد از اینکـه از سـوپر مارکت آمدم بیـرون بـه ذهنم رسـید کـه جعبـه کادو درسـت کنـم. درگوگل روش سـاخت جعبه را سـرچ کردم و کامل خواندم کال ۱۷هزارتومان داشـتم به یک لـوازم تحریـری رفتم و مقوا ، چسـب وکاغـذ کادو گرفتم و در پارک نشسـتم و شـروع به درسـت کردن
جعبه ها کردم. دوسـتانم متعجـب بودند و مسـخره ام مي كردندامـا اهمیت نـدادم و شـروع بـه سـاختن کـردم. ۳ تا جعبـه کادودرسـت کردم اولی خراب شـد و ۲ تاي بعدی رو بـردم و به همون سـوپر مارکت دانـه ای ۱۰هـزار تومان فروختـم.

سجاداکبری

دوبـاره با پولش
وسـیله خریـدم وسـاختم. همیـن رونـد را ادامـه دادم تـا این که پولم شـد يك ميلیون. رفتـم بنگاه گفتـم کارگاه می خـوام گفت
چقد پول پیش داری گفتـم يك ميليون. گفـت میخواهی بخریکارگاه را. گفتـم یعنـی چـی؟! گفـت با يـك ميليون کی به شـما کارگاه می دهد؟! گفتم حاال مشـکلی ندارد جور مي شـود. شـما کارگاه را نشـان بده کارگاه را نشـانم داد. صاحب ملک را که دیدم

گفتم من يـك ميليون بیشـتر نـدارم. خـودم هم تـک و تنها غیر خدا هم کسـی پشـتم نیسـت. بزرگـی کن، کمـک کن، بـزار من کارگاه بزنم بهت سـفته مـی دهم. ایشـالله که خدا به او سلامتی بدهـد. قبـول کـرد و منـم کارگاه را زدم. خیلـی حالم خـوب بود نگاه کـردم درو دیـوارو يـك دفعه یـادم افتادکـه ای بابـا من یك
ميلیون را دادم به صاحب ملـك. حاال پول ندارم وسـیله بخرم که باز زنگ زدم گفتم حـاج آقا شـرمندم بخدا من یك ميليـون را به

شـما دادم دیگه پول ندارم وسـیله بخرم قول مـی دهم‌يك هفته ای بهتـون بدهم. گفت خدا بگم چـه کارت کند بیا بگیر پـول را …
رفتم پول را گرفتم و وسـایلم را خریـدم تا ۳ و۴ صبـح در خیابان برگه می زدم بـه دیوار به کارگر سـاده نیازمندیـم کارگرهايم اول

۳ نفـر بودند بعد شـدند ۸ نفـر، بعد شـدند ۱۱ نفر و مـن هم فقط به دنبـال فروش بـودم. جعبه هـا را بـه زور می گذاشـتم در مغازه ها می گفتـم اگـر فروختی بگـو بیـام پولش رو بـده باز هـم بهت مي دهـم. اگـر نفروختی میـام می بـرم .خدا را شـکر خـدا کمک
کـرد. االن ماهانـه ۸ هزارتـا تولیـد مـی کنـم و خـدا را شـکر می کنـم و از او مـی خواهم آینده مـن و همـه جوانان ایـران را جوری
بسـازدکه بتوانیـم به مردم کشـورمان خدمـت کنیم . آقـای سجاداکبری دلیـل اصلـی و مهـم موفقیت تـون را چی
مـي دانيد؟ در واقـع هیچ وقـت يك دلیـل باعث موفقیـت نمی شـه و هزاران  دلیل بسـیار مهم اسـت ولـی این ۳ مـورد بنیـان گـذار موفقیت
اسـت اول که لطـف خـدا، دوم دعای پـدر مادر و سـوم خواسـت خود آدم. شـما امکان ندارد تا چیـزی را نخواهي به دسـت بیاری
بایـد بخواهي قبـل اينکـه دوسـتش داشـته باشـی. ۸۰ ميلیون ایرانـی موفقیـت را دوسـت دارنـد ولـی خواسـت یعنی بـرای به
دسـت آوردنـش بها بـدی و زحمت بکشـی. آیا شما از جانب پدر و خانواده هم حمایت شدید؟
پدر بنده آقـای علی اصغـر اکبری نور چشـم و قـوت زانوهای من هسـتند و خدمت کردن به مردم کشـورم را از ایشـان یادگرفتم و
هیچ وقـت از حمایت مـن دریـغ نکردند ولـی درباره این مسـئله خیر .
بهترین دوست شما چه کسی است؟ قطعا که يا رفیق من ال رفیق له .

ولی بهتریـن مربی بنده که خالصانـه و صادقانه بنـده را راهنمایی کردنـد و آمـوزش دادنـد بـرادر بزرگـم جناب آقـای فـواد فضلی
هستند . بزرگترین آرزوی شما چیست ؟

سجاداکبری

 

سجاداکبری

 

سجاداکبری

مـن خیلـی وقتـه آرزویـی نـدارم و همـه آرزوهایـم را تبدیـل به اهدافم کـردم و بزرگتریـن هدف من ظرف ۲ سـال آینـده خودم

را بازنشسـت کنـم و کنار پـدر، مـادر و خواهرم باشـم و بهشـون خدمـت کنم مـن خیلی نبـودن بـه خانـواده ام بدهـکارم.

آقاي سجاداکبری   یك جمله تاثیر گذار بگید؟ آدم ها یا نون انتخابشـان را مـی خورند یا چوب انتخابشـان)آقای
فواد فضلی(

یك جمله که بهش ایمان دارید؟
هرچیز که در جستن آنی، آنی.

یك جمله یا کلمه که شما را خوشحال میکند ؟

وقتی مـادرم راجع بـه من صحبـت میکند و مـي گويد

)پسـرم (سجاداکبری

همه خسـتگی ها و تلاش هایی کـه کـردم و فراموش مـی کنم.

یك جمله یا کلمه که ناراحتت می کند ؟!
از نمی توانم و نمی شه متنفرم.

یك جمله که بهتان انگیزه مي دهد ؟
وقتی که آقای فضلی استادم بهم می گن ماشالله آقا سجاداکبری

۳ تا از عوامل مهم موفقیت رو نام ببرید؟
نوشتن هدف -ایمان وباور – انرژی مثبت

۳ تا از عادت های روزانه؟
کتاب خوانـدن -صحبت کردن بـا آقای فضلی – نوشـتن کارهای روزانه

۳ راهـکار بـرای موفقیـت صـد در صـد همـه آدم هـا میتوانیـد بگويـد؟
ایمان داشتن،آموزش دیدن ، کتاب خواندن.

آقای سجاداکبری  از شرایط فعلی راضی هستی ؟
هم بله هم نخیر .
بله:به دلیل اینکه ناشکری نکنم
نخیر:بدلیـل اینکـه مـن توانایـی و راه انـدازی کسـب و کار های بهتری برای جامعـه و کشـورم را دارم و می توانم بـه درد مملکتم بخـورم و این را می دانـم جایی که رضایت داشـته باشـم از خودم
دیگر بـه درد مردمم و کشـورم نمـی خورم.سجاداکبری

به نظـرتون در این شـرایط اقتصـادی جوان هـای دیگری هم می توانند شـغل و کسـب و کاری بدون هیچ سرمایهای راه انـدازی کنند؟
بدون شـک بلـه و هیـچ ارتباطی با شـرایط و بـی پولی و سـرمایه نداشـتن نـداره خدارا شـکر با رشـد کشـور ایـران الان موفقیت و درآمد بالا بسـیار راحت تر و آسـون تر شـده و داداش هـای گلم و خواهر های عزیز کشـورم فقط باید تصمیمی قاطـع بگیرند برای تغيير کردن و تغييـر دادن زندگی و عـذر و بهانه هـا و توجیه هارا کنـار بگذارند. منظورتان ازبهانه و توجیه چیست؟ مثلا همین حـرف هـای عامیانـه كـه االن نمیشـه و من کـه بلد
نیسـتم و شـرایط جامعه خراب اسـت و هیـچ کاری جـواب نمیدهـد و ایـن صحبـت ها.
منظورتان از تغييـر کردن و تغييـر دادن چیـه ؟ باید چه کاری انجام داد ؟ ببینید اگـر که مـا از درآمد فعلـی و شـرایط زندگی فعلـی راضی نیسـتیم. هیچ ربطی به دولـت و پدر مادرو شـانس و این مسـائلنـدارد رفتار هـا و عملکـرد ها و طـرز فکـر های امـروز مـا آینده
مـا را رقم می زنـد. سجاداکبری پس اگـر االن راضی نیسـتیم از شـرایط یعنی
ما درسـت عمل نکردیـم و به هیچ کسـی ارتبـاط نـدارد و مقصر سجاداکبری
ما هسـتیم .ما بـرای تغيير کـردن شـرایط زندگی مـان اول باید
خودمان تغييـر کنیم.تغييـر الگوی ظاهـری ،رفتـاری و ذهنی.
آیا برای تغييرات پیشنهادی برای جوان ها دارید؟
بلـه اول از همـه انسـان بایـد راجع بـه چیزی کـه مـی خواهد به
دسـت بیـاورد تحقیـق کند .
در گذشـته و در حـال حاظـر ثروتمنـدان خودسـاخته ای وجود
دارنـد که تجربیـات و عملکـرد خـود را برای ما و نسـل هـای بعد
توضیح داده اند اما متاسـفانه شـماره موبایلمان را ندارند که زنگ
بزنند توضیـح بدهند کتـاب چاپ کـرده اندو مـا باید کتـاب هارا
جدی بگیریـم و مطالعه کنیـم و انجـام بدهيم .
شما کتابی پیشنهاد می کنید؟سجاداکبری
بله کتاب حکایت دولت و فرزانگی
کتاب قورباغه ات را قورت بده
کتاب پدر پولدار، پدر فقیر
پیشنهادی برای جوانان ایران دارید؟سجاداکبری
به نظر مـن برای موفقیت حتما در یکی از شـرکت هـای بازاریابی
شـبکه ای فعالیـت کنیـد و آمـوزش ببینیـد قطعا آمـوزش های
بازاریابـی شـبکه ای زندگـی شـمارا متحـول مـی کنـد، مـوج
بازاریابـی شـبکه ای در آينـده باعث تحولـی جدی بـرای مردم و
کشـور ایـران خواهد شـد.سجاداکبری
شما چه شرکتی راپیشنهاد می کنید؟
من به دلیـل اینکه نمـي خواهـم تبلیغ کـرده باشـم در مصاحبه
خودم اسـمی از شـرکتی نمـی برم ولـی توصیـه می کنـم حتما
کارنامه کاری شـرکت و تیمی که مـی خواهید بـا آن کار کنید را
مطالعـه كـرده و همچنین پلـن درآمد زایـی آن شـرکت اهمیت
مهمـی در موفقیت شـما دارد .
آقـاي سجاداکبری آيـا خودتـون هـم بازاریابی شـبکه ای کار
مـی کنید ؟
صد در صد اسـتارت این کار را خواهـم زد، به دليـل اینکه من کار
آفريني را عاشـقانه دوسـت دارم و بازاریابی شـبکه ای بهترین راه
برای آمـوزش دیدن و به درآمد چشـمگیر رسـاندن افراد جویای
موفقیت اسـت.
چقدر اعتقادات مذهبی دارید؟
فقـط مـی توانمبگويم کـه خـدا درون مـن هسـت، از رگ گردن
هم نزدیـک تـر و ذکـر مـورد عالقه مـن یـا بـاب الحوائج اسـت.
خیلی معنای قشـنگی داره یعنـی دری که هرچـه از آن بخواهی
بهت نـه نمیگـه یعنـی ورودی همه خواسـته هـا، یعنـی هرچی
میخواهـی بگو.
یك نصیحت ؟
نصیحـت کلمـه قشـنگی نیسـت یـك توصیه مـی کنـم؛ امروز
دیگـر تکـرار نمی شـود. هرچـه مـی خواهـي از آن بـردار.
یك دعاکنید؟سجاداکبری
دو تا دعا می کنم ،به امید ریشه کن شدن فقر از کشورمان.
الهمعجل لوليك الفرج
آقای سـجاد اکبـری جملـه آخرتان چیـه بـرای جوانان
هم سـن و سـاله خودتان ؟
جمله آخر من برای تمام افراد دنیاست.
شـما چه فکر کنید مـی توانید چـه فکر کنیـد نمی توانیـد در هر
دوصورت حق باشماسـت.

سجاداکبری

سجاداکبری

متولـد۱/۴/۱۳۷۶ بـزرگ شـده جنـوب شـهرتهـران )شـهرک خاورشـهر(که در ایـن سـن موفـق به اشـتغالزایی و کسـب درآمد چشـم گیـری برای بیـش از ۱۰۰ نفر شـده اسـت. او در دوره دبیرسـتان درسـش را رها کرده و شـروع به کارکرده اسـت. او مـی گویـد :کاری نیسـت که انجـام نداده باشـم وبرای کسـب درآمد مورد نظـرم به هر دری مـی زدم امـا فایده ای نداشـت بعد از مدتـی تصمیم گرفتـم دیگر برای کسـی کار نکنم سجاداکبری
و شـب و روز به این فکر مـی کردم که بـدون سـرمایه چگونه میتوانم کاری داشـته باشـم. تصمیـم گرفتم سـی دی بفروشـم درچهار راه ها سـی دی خام خریدم و بـا لپ تاپ پدرم دونـه به دونه رایت مـی کردم و چهـار راه ولیعصر مـی فروختم امـا بازهم فایده نداشـت. تصمیم گرفتم روسـری بخرم و دست فروشـی کنم این
کار همفایـده اینداشـت و مـن همچنـان بـه دنبالـه راهـی بودم برای پـول درآوردن .یك روز بـرای خرید بـه سـوپر مارکت رفتـم. دختـر خانمی یك

سجاداکبریسجاداکبری

جعبـه کادو قیمت کـرد و خریـد. بعـد از اینکـه از سـوپر مارکت آمدم بیـرون بـه ذهنم رسـید کـه جعبـه کادو درسـت کنـم. درگوگل روش سـاخت جعبه را سـرچ کردم و کامل خواندم کال ۱۷هزارتومان داشـتم به یک لـوازم تحریـری رفتم و مقوا ، چسـب وکاغـذ کادو گرفتم و در پارک نشسـتم و شـروع به درسـت کردن
جعبه ها کردم. دوسـتانم متعجـب بودند و مسـخره ام مي كردندامـا اهمیت نـدادم و شـروع بـه سـاختن کـردم. ۳ تا جعبـه کادودرسـت کردم اولی خراب شـد و ۲ تاي بعدی رو بـردم و به همون سـوپر مارکت دانـه ای ۱۰هـزار تومان فروختـم.

سجاداکبری

دوبـاره با پولش
وسـیله خریـدم وسـاختم. همیـن رونـد را ادامـه دادم تـا این که پولم شـد يك ميلیون. رفتـم بنگاه گفتـم کارگاه می خـوام گفت
چقد پول پیش داری گفتـم يك ميليون. گفـت میخواهی بخریکارگاه را. گفتـم یعنـی چـی؟! گفـت با يـك ميليون کی به شـما کارگاه می دهد؟! گفتم حاال مشـکلی ندارد جور مي شـود. شـما کارگاه را نشـان بده کارگاه را نشـانم داد. صاحب ملک را که دیدم

گفتم من يـك ميليون بیشـتر نـدارم. خـودم هم تـک و تنها غیر خدا هم کسـی پشـتم نیسـت. بزرگـی کن، کمـک کن، بـزار من کارگاه بزنم بهت سـفته مـی دهم. ایشـالله که خدا به او سلامتی بدهـد. قبـول کـرد و منـم کارگاه را زدم. خیلـی حالم خـوب بود نگاه کـردم درو دیـوارو يـك دفعه یـادم افتادکـه ای بابـا من یك
ميلیون را دادم به صاحب ملـك. حاال پول ندارم وسـیله بخرم که باز زنگ زدم گفتم حـاج آقا شـرمندم بخدا من یك ميليـون را به

شـما دادم دیگه پول ندارم وسـیله بخرم قول مـی دهم‌يك هفته ای بهتـون بدهم. گفت خدا بگم چـه کارت کند بیا بگیر پـول را …
رفتم پول را گرفتم و وسـایلم را خریـدم تا ۳ و۴ صبـح در خیابان برگه می زدم بـه دیوار به کارگر سـاده نیازمندیـم کارگرهايم اول

۳ نفـر بودند بعد شـدند ۸ نفـر، بعد شـدند ۱۱ نفر و مـن هم فقط به دنبـال فروش بـودم. جعبه هـا را بـه زور می گذاشـتم در مغازه ها می گفتـم اگـر فروختی بگـو بیـام پولش رو بـده باز هـم بهت مي دهـم. اگـر نفروختی میـام می بـرم .خدا را شـکر خـدا کمک
کـرد. االن ماهانـه ۸ هزارتـا تولیـد مـی کنـم و خـدا را شـکر می کنـم و از او مـی خواهم آینده مـن و همـه جوانان ایـران را جوری
بسـازدکه بتوانیـم به مردم کشـورمان خدمـت کنیم . آقـای سجاداکبری دلیـل اصلـی و مهـم موفقیت تـون را چی
مـي دانيد؟ در واقـع هیچ وقـت يك دلیـل باعث موفقیـت نمی شـه و هزاران  دلیل بسـیار مهم اسـت ولـی این ۳ مـورد بنیـان گـذار موفقیت
اسـت اول که لطـف خـدا، دوم دعای پـدر مادر و سـوم خواسـت خود آدم. شـما امکان ندارد تا چیـزی را نخواهي به دسـت بیاری
بایـد بخواهي قبـل اينکـه دوسـتش داشـته باشـی. ۸۰ ميلیون ایرانـی موفقیـت را دوسـت دارنـد ولـی خواسـت یعنی بـرای به
دسـت آوردنـش بها بـدی و زحمت بکشـی. آیا شما از جانب پدر و خانواده هم حمایت شدید؟
پدر بنده آقـای علی اصغـر اکبری نور چشـم و قـوت زانوهای من هسـتند و خدمت کردن به مردم کشـورم را از ایشـان یادگرفتم و
هیچ وقـت از حمایت مـن دریـغ نکردند ولـی درباره این مسـئله خیر .
بهترین دوست شما چه کسی است؟ قطعا که يا رفیق من ال رفیق له .

ولی بهتریـن مربی بنده که خالصانـه و صادقانه بنـده را راهنمایی کردنـد و آمـوزش دادنـد بـرادر بزرگـم جناب آقـای فـواد فضلی
هستند . بزرگترین آرزوی شما چیست ؟

سجاداکبری

 

سجاداکبری

 

سجاداکبری

مـن خیلـی وقتـه آرزویـی نـدارم و همـه آرزوهایـم را تبدیـل به اهدافم کـردم و بزرگتریـن هدف من ظرف ۲ سـال آینـده خودم

را بازنشسـت کنـم و کنار پـدر، مـادر و خواهرم باشـم و بهشـون خدمـت کنم مـن خیلی نبـودن بـه خانـواده ام بدهـکارم.

آقاي سجاداکبری   یك جمله تاثیر گذار بگید؟ آدم ها یا نون انتخابشـان را مـی خورند یا چوب انتخابشـان)آقای
فواد فضلی(

یك جمله که بهش ایمان دارید؟
هرچیز که در جستن آنی، آنی.

یك جمله یا کلمه که شما را خوشحال میکند ؟

وقتی مـادرم راجع بـه من صحبـت میکند و مـي گويد

)پسـرم (سجاداکبری

همه خسـتگی ها و تلاش هایی کـه کـردم و فراموش مـی کنم.

یك جمله یا کلمه که ناراحتت می کند ؟!
از نمی توانم و نمی شه متنفرم.

یك جمله که بهتان انگیزه مي دهد ؟
وقتی که آقای فضلی استادم بهم می گن ماشالله آقا سجاداکبری

۳ تا از عوامل مهم موفقیت رو نام ببرید؟
نوشتن هدف -ایمان وباور – انرژی مثبت

۳ تا از عادت های روزانه؟
کتاب خوانـدن -صحبت کردن بـا آقای فضلی – نوشـتن کارهای روزانه

۳ راهـکار بـرای موفقیـت صـد در صـد همـه آدم هـا میتوانیـد بگويـد؟
ایمان داشتن،آموزش دیدن ، کتاب خواندن.

آقای سجاداکبری  از شرایط فعلی راضی هستی ؟
هم بله هم نخیر .
بله:به دلیل اینکه ناشکری نکنم
نخیر:بدلیـل اینکـه مـن توانایـی و راه انـدازی کسـب و کار های بهتری برای جامعـه و کشـورم را دارم و می توانم بـه درد مملکتم بخـورم و این را می دانـم جایی که رضایت داشـته باشـم از خودم
دیگر بـه درد مردمم و کشـورم نمـی خورم.سجاداکبریسجاداکبری

به نظـرتون در این شـرایط اقتصـادی جوان هـای دیگری هم می توانند شـغل و کسـب و کاری بدون هیچ سرمایهای راه انـدازی کنند؟
بدون شـک بلـه و هیـچ ارتباطی با شـرایط و بـی پولی و سـرمایه نداشـتن نـداره خدارا شـکر با رشـد کشـور ایـران الان موفقیت و درآمد بالا بسـیار راحت تر و آسـون تر شـده و داداش هـای گلم و خواهر های عزیز کشـورم فقط باید تصمیمی قاطـع بگیرند برای تغيير کردن و تغييـر دادن زندگی و عـذر و بهانه هـا و توجیه هارا کنـار بگذارند. منظورتان ازبهانه و توجیه چیست؟ مثلا همین حـرف هـای عامیانـه كـه االن نمیشـه و من کـه بلد
نیسـتم و شـرایط جامعه خراب اسـت و هیـچ کاری جـواب نمیدهـد و ایـن صحبـت ها.
منظورتان از تغييـر کردن و تغييـر دادن چیـه ؟ باید چه کاری انجام داد ؟ ببینید اگـر که مـا از درآمد فعلـی و شـرایط زندگی فعلـی راضی نیسـتیم. هیچ ربطی به دولـت و پدر مادرو شـانس و این مسـائلنـدارد رفتار هـا و عملکـرد ها و طـرز فکـر های امـروز مـا آینده
مـا را رقم می زنـد. سجاداکبری پس اگـر االن راضی نیسـتیم از شـرایط یعنی
ما درسـت عمل نکردیـم و به هیچ کسـی ارتبـاط نـدارد و مقصر سجاداکبری
ما هسـتیم .ما بـرای تغيير کـردن شـرایط زندگی مـان اول باید
خودمان تغييـر کنیم.تغييـر الگوی ظاهـری ،رفتـاری و ذهنی.
آیا برای تغييرات پیشنهادی برای جوان ها دارید؟
بلـه اول از همـه انسـان بایـد راجع بـه چیزی کـه مـی خواهد به
دسـت بیـاورد تحقیـق کند .
در گذشـته و در حـال حاظـر ثروتمنـدان خودسـاخته ای وجود
دارنـد که تجربیـات و عملکـرد خـود را برای ما و نسـل هـای بعد
توضیح داده اند اما متاسـفانه شـماره موبایلمان را ندارند که زنگ
بزنند توضیـح بدهند کتـاب چاپ کـرده اندو مـا باید کتـاب هارا
جدی بگیریـم و مطالعه کنیـم و انجـام بدهيم .
شما کتابی پیشنهاد می کنید؟سجاداکبری
بله کتاب حکایت دولت و فرزانگی
کتاب قورباغه ات را قورت بدهجناب آقای سجاد اکبری
کتاب پدر پولدار، پدر فقیر
پیشنهادی برای جوانان ایران دارید؟سجاداکبری
به نظر مـن برای موفقیت حتما در یکی از شـرکت هـای بازاریابی
شـبکه ای فعالیـت کنیـد و آمـوزش ببینیـد قطعا آمـوزش های
بازاریابـی شـبکه ای زندگـی شـمارا متحـول مـی کنـد، مـوج
بازاریابـی شـبکه ای در آينـده باعث تحولـی جدی بـرای مردم و
کشـور ایـران خواهد شـد.سجاداکبری
شما چه شرکتی راپیشنهاد می کنید؟
من به دلیـل اینکه نمـي خواهـم تبلیغ کـرده باشـم در مصاحبه
خودم اسـمی از شـرکتی نمـی برم ولـی توصیـه می کنـم حتما
کارنامه کاری شـرکت و تیمی که مـی خواهید بـا آن کار کنید را
مطالعـه كـرده و همچنین پلـن درآمد زایـی آن شـرکت اهمیت
مهمـی در موفقیت شـما دارد .
آقـاي سجاداکبری آيـا خودتـون هـم بازاریابی شـبکه ای کار
مـی کنید ؟
صد در صد اسـتارت این کار را خواهـم زد، به دليـل اینکه من کار
آفريني را عاشـقانه دوسـت دارم و بازاریابی شـبکه ای بهترین راه
برای آمـوزش دیدن و به درآمد چشـمگیر رسـاندن افراد جویای
موفقیت اسـت.
چقدر اعتقادات مذهبی دارید؟
فقـط مـی توانمبگويم کـه خـدا درون مـن هسـت، از رگ گردن
هم نزدیـک تـر و ذکـر مـورد عالقه مـن یـا بـاب الحوائج اسـت.
خیلی معنای قشـنگی داره یعنـی دری که هرچـه از آن بخواهی
بهت نـه نمیگـه یعنـی ورودی همه خواسـته هـا، یعنـی هرچی
میخواهـی بگو.
یك نصیحت ؟سجاداکبری
نصیحـت کلمـه قشـنگی نیسـت یـك توصیه مـی کنـم؛ امروز
دیگـر تکـرار نمی شـود. هرچـه مـی خواهـي از آن بـردار.
یك دعاکنید؟سجاداکبری
دو تا دعا می کنم ،به امید ریشه کن شدن فقر از کشورمان.
الهمعجل لوليك الفرج
آقای سـجاد اکبـری جملـه آخرتان چیـه بـرای جوانان
هم سـن و سـاله خودتان ؟
جمله آخر من برای تمام افراد دنیاست.
شـما چه فکر کنید مـی توانید چـه فکر کنیـد نمی توانیـد در هر
دوصورت حق باشماسـت.

سجاداکبری